Czasopismo Ochrona Środowiska
BIEŻĄCY NUMER | VADEMECUM AUTORA | REDAKCJA

 

 
 
 
 
 

Wyszukaj w czasopiśmie Ochrona Środowiska
Search in Ochrona Srodowiska

Ochrona Środowiska

Vademecum Autora

Kwartalnik OCHRONA ŚRODOWISKA jest czasopismem naukowym wydawanym przez Oddział Dolnośląski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych we Wrocławiu nieprzerwanie od 1979 roku.

Czasopismo, począwszy od nr. 1/2007 (vol. 29), jest indeksowane i abstraktowane przez THOMSON REUTERS w Science Citation Index Expanded (SciSearch
®) oraz Journal Citation Reports/Science Edition (2009: IF = 0,600; 2010: IF = 0,641; 2011: IF = 1,633).

RADA PROGRAMOWA: Prof. dr hab. inż. Wojciech Adamski (przewodniczący), prof. dr inż. Gerard J. Besler, dr hab. inż. Halina Hotloś, prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki, dr hab. Barbara Kołwzan, dr inż. Michał Mańczak, prof. dr hab. inż. Jan D. Rutkowski, prof. dr hab. inż. Maria Świderska-Bróż, prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Winnicki.

REDAGUJE KOLEGIUM. Redaktor naczelny: dr inż. Andrzej M. Dziubek. Zastępca redaktora naczelnego: dr hab. Barbara Kołwzan. Redaktor tematyczny: dr inż. Jolanta Maćkiewicz. Redaktor językowy: mgr Alicja M. Lewińska. Redaktor statystyczny: dr Wiktor Kołwzan. Redaktor techniczny: dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska. Tłumaczenia: dr Monika Konopka.

ADRES REDAKCJI: Oddział Dolnośląski PZITS, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74, 50-000 Wrocław 68, skrytka pocztowa nr 980, tel. 71 344 14 50, poczta elektroniczna pzits@pzits.not.pl.

DRUK: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. Stanisława Kulczyńskiego

ISSN 1230-6169


Apolinary Leszek Kowal
1925–2013


5 lipca z głębokim żalem i pogrążeni w wielkim smutku na cmentarzu Św. Rodziny we Wrocławiu (Sępolno) pożegnaliśmy zmarłego 30 czerwca Profesora Apolinarego Leszka Kowala, prawego Człowieka, wybitnego naukowca i społecznika oraz wychowawcę wielu pokoleń inżynierów sanitarnych.


Profesor zwyczajny dr hab. inż. Apolinary Leszek Kowal urodził się 16 lipca 1925 r. w Równem na Wołyniu, gdzie uczęszczał do szkoły powszechnej i gimnazjum. W czasie wojny został zmobilizowany do Wojska Polskiego, ukończył Oficerską Szkołę Artylerii w Riazaniu i brał udział w forsowaniu Nysy oraz w walkach na kierunku Drezno–Berlin. Z wojska odszedł na własną prośbę i po zdaniu matury oraz egzaminów wstępnych podjął studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej – studia inżynierskie ukończył w styczniu 1954 r., a magisterskie w czerwcu 1956 r. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w Politechnice Wrocławskiej w 1953 r., będąc jeszcze studentem, w Zakładzie Technologii Wody i Ścieków pod kierunkiem profesora Aleksandra Szniolisa – założyciela i pierwszego dziekana Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej. W 1960 r. uzyskał stopień doktora na Wydziale Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, po czym otrzymał stypendium Departamentu Stanu USA i wyjechał na ponadroczne studia i praktykę zawodową w Johns Hopkins University w Baltimore, uzyskując tam dyplom MSc. W 1970 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej i został mianowany na stanowisko docenta w Politechnice Wrocławskiej. W 1977 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1990 r. – profesora zwyczajnego. Całe swoje życie zawodowe związał z Politechniką Wrocławską i choć w 1995 r. przeszedł na emeryturę, do ostatnich dni bardzo aktywnie uczestniczył w życiu naszego środowiska.

Oprócz ogromnych osiągnięć w dziedzinie nauki, Profesor Apolinary Leszek Kowal miał także wybitne zasługi w pracy społecznej. Tuż po ukończeniu studiów w 1956 r. wstąpił do Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych i w jego różnych strukturach był aktywny do ostatnich dni swojego niezwykle pracowitego życia. Profesor należał do grona najwybitniejszych członków PZITS w kraju. W latach 1983–1993 był członkiem Zarządu Oddziału Dolnośląskiego, przez wiele lat pełniąc w nim funkcję przewodniczącego Sekcji Wodociągów i Kanalizacji. Był także przewodniczącym Głównej Sekcji Wodociągów i Kanalizacji działającej przy Zarządzie Głównym PZITS, jak również członkiem Zarządu Głównego PZITS wybieranym przez Zjazdy Delegatów naszego Zrzeszenia. Ale przede wszystkim był inicjatorem utworzenia w 1979 r. kwartalnika „Ochrona Środowiska”, pierwszego ogólnopolskiego czasopisma naukowego w tej dyscyplinie, wydawanego przez oddział Zrzeszenia. Przez ćwierć wieku (aż do końca życia) był jego Redaktorem Naczelnym i Przewodniczącym Rady Programowej, przykładając wielką wagę do rzetelności naukowej i zasad etyki. Dzięki Jego zaangażowaniu czasopismo nasze zyskało wysoką rangę i uznanie, przez co obecnie jest notowane w najbardziej prestiżowych światowych bazach, jak Science Citation Index Expanded (Web of Science), ProQuest, Elsevier, EBSCO. Ponadto od 1983 r. Profesor nieprzerwanie pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego i Rady Programowej ogólnopolskiej cyklicznej konferencji naukowo-technicznej „Postęp Techniczny w Wodociągach” – w tym roku mija 30 lat tej ważnej formy działalności Profesora.

Za wybitne zasługi w pracy społecznej Profesor Apolinary Leszek Kowal otrzymał godność Członka Honorowego PZITS, Srebrne i Złote Honorowe Odznaki PZITS i NOT, prestiżową nagrodę AQUARINA oraz medal im. prof. Zygmunta Rudolfa.

Pasją Profesora były antyki, stara porcelana i obrazy. Sam potrafił wydobyć pierwotne piękno ze starych mebli, które wynajdywał na targach staroci. Będzie nam ogromnie brakowało cennych rad Profesora, Jego mądrości i wyrozumiałości oraz ogromnego poczucia humoru i dystansu do otaczającej rzeczywistości.

Profesor na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

(amd)

 

 

Vol. - Rok

 

36 - 2014
35 - 2013
34 - 2012
33 - 2011
32 - 2010
31 - 2009
30 - 2008
29 - 2007
28 - 2006
27 - 2005
26 - 2004
25 - 2003
24 - 2002
23 - 2001
22 - 2000
21 - 1999
20 - 1998
19 - 1997
18 - 1996
17 - 1995
16 - 1994
15 - 1993
14 - 1992
13 - 1991
12 - 1990
11 - 1989
10 - 1988
  9 - 1987
  8 - 1986
  7 - 1985
  6 - 1984
  5 - 1983
  4 - 1982
  3 - 1981
  2 - 1980
  1 - 1979

   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz

www.pzits.not.pl www.pzits.not.pl