PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 1/1979

SPIS TREŚCI

Henryk Mańczak: Prace naukowo-badawcze z ochrony wód niezbędne do realizacji kompleksowego programu zagospodarowania i wykorzystania Wisły i jej dorzecza (ss. 5-9)
Gerard Jan Besler: O potrzebie i możliwościach poprawy mikroklimatu wnętrz w nowowznoszonych budynkach mieszkalnych (ss. 10-12)
Adam Szpindor: Koncepcja wykorzystania zasobów powierzchniowych wód płynących w województwie legnickim a w szczególności rzeki Kaczawy na tle jego potrzeb wodnych (ss. 13-16)
Jolanta Maćkiewicz, Marek M. Sozański: Intensyfikacja koagulacji domieszek wody z rzeki Kaczawy solami żelaza (ss. 17-22)
Elżbieta Grochulska-Segal, Apolinary L. Kowal, Marek M. Sozański: Skład fizyko-chemiczny i właściwości technologiczne wody z rzeki Kaczawy (ss. 23-34)
Apolinary L. Kowal: Znaczenie infiltracji dla zaopatrzenia w wodę (ss. 35-37)
Adam Ponikowski, Rafalina Korol, Jerzy Dudek: Badania technologiczne w skali laboratoryjnej nad unieszkodliwianiem fenoli w ściekach z hut miedzi (ss. 38-40)
Adam Ponikowski, Jerzy Dudek: Metoda oczyszczania ścieków pochodzących z mokrego odpylania gazów w hutach miedzi (ss. 41-43)
Rafalina Korol: Charakterystyka ścieków odprowadzanych z kopalń rud miedzi (ss. 44-48)
Adam Solski, Anna Lebiecka: Wyniki badań toksykologicznych uzyskane w ramach współpracy z Instytutem Metali Nieżelaznych (ss. 49-50)
Witold Zalewski: Zanieczyszczenie środowiska wodnego polichlorowanymi dwufenylami (ss. 51-54)
Tadeusz Łanowy: Ewidencja i ocena pracy oczyszczalni ścieków (ss. 54-58)
Zenon Więckowski: Nowoczesne urządzenia do usuwania i recyrkulacji osadów ściekowych (ss. 59-60)

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz