PZITS Oddział Dolnośląski

 

 
Ochrona Środowiska 1/2018


OCHRONA ŚRODOWISKA 2018, VOL. 40, NR 1

SPIS TREŚCI (CONTENTS)

Barbara Kołwzan, Waldemar Adamiak, Andrzej M. Dziubek: Możliwości zastosowania grzybów w technologiach oczyszczania i remediacji wybranych elementów środowiska (Possible applications of fungi in purification and environmental remediation technologies) (3–20)


Zbigniew Kowalewski, Elena Neverova-Dziopak, Michał Preisner: Próba opracowania modelu regresyjnego do szacowania wartości BZT5 ścieków komunalnych (An attempt at development of a regression model for estimating BOD5 values of municipal wastewater) (21–27)


Ewa Wąsik, Krzysztof Chmielowski, Jan Studziński, Bartosz Szeląg: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania zawartości azotu ogólnego w odpływie z oczyszczalni ścieków (Application of artificial neural networks to forecasting total nitrogen content in secondary effluent from treatment plants) (29–33)


Justyna Michalska, Agnieszka Mrozik: Zastosowanie bioaugmentacji w procesach biologicznego oczyszczania ścieków i utylizacji osadów (Application of bioaugmentation in biological wastewater treatment and sludge utilization) (35–44)


Paweł Stępień, Jakub Pulka, Andrzej Białowiec: Szacowanie wartości opałowej i ciepła spalania gazu syntezowego powstającego w procesie zgazowywania karbonizatu otrzymanego z osadów ściekowych (Estimation of lower heating value and higher heating value of syngas from carbonized sewage sludge gasification) (45–50)


Rongchang Luo, Jianxin Xia, Jerzy Sobota: Prędkość krytyczna przejścia ruchu laminarnego w turbulentny na przykładzie przepływu mieszaniny węglowo-wodnej w rurociągach (Critical velocity of transition from laminar to turbulent flow in the example of coal-water mixture in pipelines) (51–55)

Edyta Łaskawiec, Mariusz Dudziak, Joanna Wyczarska-Kokot: Ocena skuteczności procesu koagulacji w oczyszczaniu popłuczyn z układu cyrkulacji wody basenowej (Evaluation of coagulation process effectiveness in purification of filter washings from swimming pool circulation system) (57–60)
 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz