PZITS Oddział Dolnośląski

 

 
Ochrona Środowiska 2/2018


OCHRONA ŚRODOWISKA 2018, VOL. 40, NR 2

SPIS TREŚCI (CONTENTS)

Marek Górski: Zgoda wodnoprawna a przepisy prawa emisyjnego w świetle nowej ustawy Prawo wodne (Water law permit and emission standards in the light of the new Water Law Act) (3–8)


Michał Grabka, Krzysztof Jasek, Jerzy Choma: Zastosowanie poli(dicyjanopropylosiloksanu) w czujnikach z akustyczną falą powierzchniową do detekcji fosforoorganicznych środków trujących w powietrzu (Application of poly(bis-cyanopropylsiloxane) in surface acoustic wave sensors to organophosphorus chemical warfare agent detection) (9–16)


Paweł Licznar, Katarzyna Siekanowicz-Grochowina, Michał Oktawiec, Andrzej Kotowski, Ewa Burszta-Adamiak: Empiryczna weryfikacja formuły Błaszczyka do obliczania wartości natężenia deszczu miarodajnego (Empirical verification of Blaszczyk’s formula for design rainfall intensity calculations) (17–22)


Amanda Pacholak, Wojciech Smułek, Ewa Kaczorek: Wpływ stresu metabolicznego na biodegradację chloropochodnych toluenu i modyfikację właściwości powierzchniowych komórek szczepu Raoultella planticola SA2 (Impact of metabolic stress on biodegradation of chlorotoluene derivatives and modification of Raoultella planticola SA2 surface characteristics) (23–29)


Andrzej Szczurek, Monika Maciejewska, Żaneta Zajiczek: Wykrywanie zanieczyszczeń lotnych pochodzących ze spalania płyt wiórowych z wykorzystaniem różnicowej spektrometrii ruchliwości jonów (Detection of volatile compounds emission resulting from chipboard combustion by differential ion mobility spectrometry) (31–38)


Maria Żygadło: Wybrane elementy problematyki współspalania paliw alternatywnych (Selected aspects of refuse-derived fuel co-combustion) (39–44)


Małgorzata Szlachta, Patryk Wójtowicz: Usuwanie barwników organicznych z roztworów wodnych w obecności substancji humusowych z użyciem pyłowego węgla aktywnego i nanorurek węglowych (Removal of organic dyes from aquatic solution containing humic substances using activated carbon and carbon nanotubes) (45–50)


Paweł Markowicz, Urszula Olsińska: Próba zmiękczania wody podziemnej w procesie krystalizacji heterogenicznej w złożu fluidalnym z użyciem ługu sodowego (An attempt at softening of groundwater by heterogeneous crystallization in the fluidized bed using sodium hydroxide) (51–54)

RECENZJE

Wojciech Adamski: Hydraulika urządzeń uzdatniania wody (C. Grabarczyk) (55–56)


 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz