PZITS Oddział Dolnośląski

 

 
Ochrona Środowiska 1/2010


Ochrona Środowiska nr 1/2010

SPIS TREŚCI

Wojciech Adamski, Katarzyna Majewska-Nowak: Zastosowanie reaktorów wielofunkcyjnych do oczyszczania wody (ss. 3–8)
Urszula Guzik, Danuta Wojcieszyńska, Izabela Greń, Katarzyna Hupert-Kocurek: Badania aktywności dioksygenaz katecholowych w obecności jonów wybranych metali ciężkich w aspekcie bioremediacji środowisk zanieczyszczonych związkami aromatycznymi (ss. 9–13)
Agata Rosińska: Badania zawartości polichlorowanych bifenyli w wodzie i osadach dennych Warty na wysokości Częstochowy (ss. 15–20)
Ewa Szalińska, Anna Koperczak, Anna Czaplicka-Kotas: Badania zawartości metali ciężkich w osadach dennych dopływów Jeziora Goczałkowickiego (ss. 21–25)
Andrzej Kotowski: Analiza hydrauliczna zjawisk wywołujących zmniejszenie przepływności rurociągów (ss. 27–32)
Katarzyna Strzelecka, Krystyna Jeżowiecka-Kabsch: Rzeczywiste wartości współczynnika strat miejscowych podczas przepływu wody przez nagłe zwężenie rury (ss. 33–37)
Marcin Klimczak, Bogdan Nowak, Grzegorz Bartnicki: Badania możliwości stosowania jednostopniowych węzłów ciepłowniczych z wymiennikiem ciepłej wody użytkowej zasilanym szeregowo-równolegle wodą sieciową (ss. 39–43)
Janusz W. Bujak: Badania poboru energii cieplnej w obiektach szpitalnych (ss. 45–48)
Andrzej Żarczyński, Anna Stopczyk, Marcin Zaborowski, Zbigniew Gorzka, Marek Kaźmierczak: Usuwanie związków chloroorganicznych ze ścieków przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem metody termokatalitycznego utleniania (ss. 49–54)

KONFERENCJE
Andrzej M. Dziubek: XXI konferencja „Postęp techniczny w wodociągach” (s. 55)
Barbara Mońka: XIII konferencja „Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry” (s. 56)
Jan D. Rutkowski: 10. konferencja „Współczesne osiągnięcia w ochronie powietrza atmosferycznego – POL-EMIS” (s. 56)

CONTENTS

Wojciech Adamski, Katarzyna Majewska-Nowak: Applications of multipurpose reactors in water treatment (pp. 3–8)
Urszula Guzik, Danuta Wojcieszynska, Izabela Gren, Katarzyna Hupert-Kocurek: Activity of catechol dioxygenases in the presence of some heavy metal ions: Bioremediation of an environment polluted with aromatic compounds (pp. 9–13)
Agata Rosinska: Contamination of the Warta River with polychlorinated biphenyls in the area of Czestochowa (pp. 15–20)
Ewa Szalinska, Anna Koperczak, Anna Czaplicka-Kotas: Heavy metals in the bottom sediments of Lake Goczalkowickie tributaries (pp. 21–25)
Andrzej Kotowski: Hydraulic analysis of phenomena reducing pipeline flowability (pp. 27–32)
Katarzyna Strzelecka, Krystyna Jezowiecka-Kabsch: Real values of resistance coefficient in water flow through pipe sudden contraction (pp. 33–37)
Marcin Klimczak, Bogdan Nowak, Grzegorz Bartnicki: Substations entailing one-stage domestic hot water exchanger with serial-parallel district heating water supply (pp. 39–43)
Janusz W. Bujak: Analysis of heat energy consumption in the premises of a hospital (pp. 45–48)
Andrzej Zarczynski, Anna Stopczyk, Marcin Zaborowski, Zbigniew Gorzka, Marek Kazmierczak: Removal of chloroorganic compounds from industrial effluents using various methods: Advantages of thermocatalytic oxidation (pp. 49–54)

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz