PZITS Oddział Dolnośląski

 

 
Ochrona Środowiska 1/2016


OCHRONA ŚRODOWISKA 2016, VOL. 38, NR 1

SPIS TREŚCI (CONTENTS)

Jerzy Choma, Kamila Stachurska, Aleksandra Dziura, Mietek Jaroniec: Opis adsorpcji dwutlenku węgla w różnych temperaturach na mikroporowatych węglach aktywnych (Description of carbon dioxide adsorption on microporous active carbons at different temperatures) (3–8)


Małgorzata Kabsch-Korbutowicz: Zastosowanie procesu wymuszonej osmozy do odsalania i odnowy wody (Application of forward osmosis to water desalination and reuse) (9–14)


Małgorzata Loga: Szacowanie ufności i precyzji – podstawowych miar niepewności oceny stanu wód powierzchniowych (An estimation of uncertainty measures, confidence and precision, of surface water status assessment) (15–23)


Alina Pruss, Paweł Pruss: Próba wykorzystania pyłowego węgla aktywnego oraz selektywnego anionitu do zwiększenia skuteczności usuwania związków organicznych z wody po procesie koagulacji (An attempt at application of powdered activated carbon and selective anionite to increase effectiveness of organic matter elimination from water after coagulation process) (25–28)


Katarzyna Majewska-Nowak, Martyna Grzegorzek: Skuteczność usuwania fluorków z roztworów wodnych metodami konwencjonalnymi i technikami membranowymi (Conventional and membrane techniques of fluoride removal from aqueous environment) (29–37)


Katarzyna Miszta-Kruk: Wykorzystanie krótkotrwałych stanów przejściowych w sieciach wodociągowych do wykrywania wycieków wody (Employment of the inverse transient analysis to leakage detection in water distribution networks) (39–43)


Andrzej Kotowski, Katarzyna Wartalska, Monika Nowakowska: Uogólniona metoda analityczna wymiarowania przelewowych zbiorników retencyjnych ścieków deszczowych (Generalized analytical method of overfall storm water retention reservoir sizing) (45–52)


Beata Kowalska, Łukasz Guz, Anna Musz-Pomorska, Marcin K. Widomski: Próba oceny wpływu rur wodociągowych z tworzyw sztucznych na wybrane właściwości organoleptyczne wody (An attempt at evaluation of impact of plastic water supply pipelines on selected organoleptic properties of water) (53–56)

 

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz