PZITS Oddział Dolnośląski

 

 
Ochrona Środowiska 1/2008


Ochrona Środowiska nr 1/2008

SPIS TREŚCI

Izabela Krupińska, Maria Świderska-Bróż: Wpływ substancji organicznych na usuwanie związków żelaza z wody w procesach utleniania i sedymentacji (ss. 3-7)
Jolanta Gumińska, Marcin Kłos: Wpływ recyrkulacji osadu pokoagulacyjnego na skuteczność oczyszczania wody o dużej intensywności barwy (ss. 9-12)
Mariola Rajca, Michał Bodzek, Krystyna Konieczny: Modelowanie wydajności ultrafiltracji i mikrofiltracji w oczyszczaniu wód naturalnych w układzie hybrydowym z koagulacją (ss. 13-20)
Katarzyna Strzelecka, Krystyna Jeżowiecka-Kabsch: Badania współczynnika Coriolisa podczas przejściowego i turbulentnego przepływu wody w rurze (ss. 21-25)
Dariusz Kowalski, Marian Kwietniewski, Anna Musz, Marcin K. Widomski: Charakterystyka wybranych metod płukania i czyszczenia przewodów wodociągowych (ss. 27-30)
Marian Kulbik: Ocena skuteczności płukania przewymiarowanych sieci wodociągowych metodą ukierunkowanego przepływu na podstawie jakości popłuczyn (ss. 31-38)
Andrzej Jodłowski, Wanda Piąstka: Wykorzystanie współczesnych technik diagnostycznych w eksploatacji studni głębinowych łódzkiego systemu wodociągowego (ss. 39-43)
Katarzyna Grata: Ocena skuteczności mikostatycznej fosforanu mocznika i siarczanu mocznika z bentonitem w nawozie drobiowym (ss. 45-49)
Izabela Siebielska: Analiza porównawcza metod ekstrakcji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z osadów ściekowych (ss. 51-54)

RECENZJE
Wojciech Adamski: Oczyszczanie wody. Podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia (A.L. Kowal, M. Świderska-Bróż) (ss. 55-57)
Wojciech Adamski: Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska (R. Zarzycki, M. Imbierowicz, M. Stelmachowski) (ss. 57-58)

KONFERENCJE
Andrzej M. Dziubek: XX konferencja "Postęp techniczny w wodociągach" (s. 59)
Jan D. Rutkowski: 9 konferencja "Aktualne problemy w ochronie powietrza atmosferycznego - POL-EMIS" (s. 60)
Barbara Mońka: XII konferencja "Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry" (s. 60)

CONTENTS

Izabela Krupińska, Maria Świderska-Bróż: Effect of the presence of organic substances on the extent of iron compound removal from water via oxidation and sedimentation processes (pp. 3-7)
Jolanta Gumińska, Marcin Kłos: Effect of coagulation sludge recirculation on the efficiency of water treatment in the case of high color intensity (pp. 9-12)
Mariola Rajca, Michał Bodzek, Krystyna Konieczny: Modeling the efficiency of ultrafiltration and microfiltration in natural water treatment (pp. 13-20)
Katarzyna Strzelecka, Krystyna Jeżowiecka-Kabsch: Coriolis coefficient in transitional and turbulent pipe flow (pp. 21-25)
Dariusz Kowalski, Marian Kwietniewski, Anna Musz, Marcin K. Widomski: Characterization of some methods for the cleaning and flushing of water pipes (pp. 27-30)
Marian Kulbik: Assessing the efficiency of unidirectional flushing of oversized water-pipe networks in terms of washings quality (pp. 31-38)
Andrzej Jodłowski, Wanda Piąstka: Use of advanced diagnostic techniques in deep well operation for the needs of the water supply system of Lodz (pp. 39-43)
Katarzyna Grata: Assessing the mycostatic efficiency of urea phosphate and urea sulphate with bentonite when used for disinfection of poultry manure (pp. 45-49)
Izabela Siebielska: Comparative analysis of the methods used for polycyclic aromatic hydrocarbons extraction from sewage sludge (pp. 51-54)

 

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz