PZITS Oddział Dolnośląski

 

 
Ochrona Środowiska 1/2014


Ochrona Środowiska nr 1/2014

SPIS TREŚCI

Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, Grzegorz Cema, Marta Kalbarczyk, Sebastian Żabczyński: Wykorzystanie metody PCR-DGGE do badania zmienności genotypowej bakterii zasiedlających złoże tarczowe oczyszczające modelowe ścieki koksownicze (ss. 3–8)
Agnieszka Tabernacka: Biologiczne oczyszczanie wód podziemnych z chlorowcopochodnych etenu (ss. 9–13)
Agnieszka Fijałkowska, Marianna Czaplicka, Ryszard Kurowski: Biologiczna redukcja siarczanów(VI) w ściekach z przemysłu metali nieżelaznych (ss. 15–19)
Grażyna Dąbrowska, Katarzyna Hrynkiewicz, Katarzyna Janczak, Marta Żurańska: Zastosowanie zmodyfikowanych bakterii glebowych do poprawy skuteczności fitoremediacji środowiska zanieczyszczonego jonami metali śladowych (ss. 21–26)
Elżbieta Zębek, Małgorzata Szwejkowska: Ocena wpływu podczyszczonych ścieków deszczowych na liczebność sinic w śródmiejskim jeziorze Jeziorak Mały przy zróżnicowanej wysokości opadów atmosferycznych (ss. 27–31)
Iwona Pasiecznik, Włodzimierz Szczepaniak: Usuwanie jonów arsenianowych z roztworów wodnych na warstwowych podwójnych wodorotlenkach magnezowo-glinowych (ss. 33–37)
Iwona Zawierucha, Grzegorz Malina: Zastosowanie zeolitu do usuwania jonów metali śladowych z wody w technologii przepuszczalnych barier aktywnych (ss. 39–44)
Jerzy Mikosz, Zbigniew Mucha: Weryfikacja założeń do projektu modernizacji małej oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem nowej interpretacji wymagań prawnych (ss. 45–49)
Wojciech Ratajczyk, Monika Cieszyńska, Katarzyna Szychowska, Lidia Wolska: Zastosowanie testu biologicznego Microtox® do oceny skuteczności działania oczyszczalni ścieków bytowo-przemysłowych (ss. 51–55)
Marcin Stachura, Jan Studziński: Prognozowanie obciążenia hydraulicznego miejskiego systemu wodociągowego z wykorzystaniem modeli rozmytych typu TSK (ss. 57–60)

CONTENTS

Aleksandra Ziembińska-Buczynska, Grzegorz Cema, Marta Kalbarczyk, Sebastian Zabczynski: Application of PCR-DGGE to study genotypic variability of bacteria inhabiting rotating biological contactors treating synthetic coke wastewater (pp. 3–8)
Agnieszka Tabernacka: Biological treatment of groundwaters polluted with chlorinated ethene (pp. 9–13)
Agnieszka Fijalkowska, Marianna Czaplicka, Ryszard Kurowski: Bioreduction of sulfates(VI) from non-ferrous industry wastewater (pp. 15–19)
Grażyna Dabrowska, Katarzyna Hrynkiewicz, Katarzyna Janczak, Marta Zuranska: Modified soil bacteria and their potential application to improving fitoremediation of trace metal-contaminated environment (pp. 21–26)
Elzbieta Zebek, Malgorzata Szwejkowska: Influence evaluation of pretreated storm water on analysis of cyanobacteria numbers in Jeziorak Maly urban lake at various precipitation rates (pp. 27–31)
Iwona Pasiecznik, Wlodzimierz Szczepaniak: Arsenic ion removal from water solutions using magnesium-aluminium layered double hydroxides (pp. 33–37)
Iwona Zawierucha, Grzegorz Malina: Application of zeolite to trace metal removal from groundwater in permeable reactive barrier systems (PRB) (pp. 39–44)
Jerzy Mikosz, Zbigniew Mucha: Validation of design assumptions for small wastewater treatment plant modernization in line with new interpretation of legal requirements (pp. 45–49)
Wojciech Ratajczyk, Monika Cieszynska, Katarzyna Szychowska, Lidia Wolska: Microtox® bioassay application as a measure of sewage treatment plant effectiveness (pp. 51–55)
Marcin Stachura, Jan Studzinski: Forecasting hydraulic load of urban water supply system using TSK fuzzy models (pp. 57–60)

 

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz