PZITS Oddział Dolnośląski

 

 
Ochrona Środowiska 2/2014


Ochrona Środowiska nr 2/2014

SPIS TREŚCI

Jerzy Choma, Łukasz Osuchowski, Mietek Jaroniec: Właściwości i zastosowanie węgli aktywnych otrzymanych z materiałów polimerowych (ss. 3–16)
Marcin Kłos: Zastosowanie licznika cząstek do kontroli i sterowania pracą filtrów pospiesznych w układzie oczyszczania wody powierzchniowej (ss. 17–20)
Kinga Plewa-Tutaj, Małgorzata Pietras-Szewczyk, Elżbieta Lonc: Próba oceny rozkładu przestrzennego zanieczyszczeń mikrobiologicznych w powietrzu na terenie i w sąsiedztwie wybranej fermy drobiu (ss. 21–28)
Franciszek Pistelok, Alina Ficek, Tomasz Stuczyński, Bogusław Wiera: Wykorzystanie testu ATP do oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia na przykładzie małych wodociągów (ss. 29–35)
Joanna Wyczarska-Kokot: Wpływ metody dezynfekcji na zawartość chloramin w wodzie basenowej (37–42)
Iwona Kłosok-Bazan: Próba zastosowania nanocząstek srebra do kondycjonowania wody w obiegu chłodni kominowej (ss. 43–46)
Krystyna Lech-Brzyk: Emisja wybranych zanieczyszczeń podczas spalania biomasy w kotłach o mocy 2÷4 MW (ss. 47–52)
Elena Neverova-Dziopak, Paulina Cierlikowska: Wpływ modernizacji wybranej oczyszczalni ścieków na stan troficzny wód odbiornika (ss. 53–58)

KONFERENCJE
Andrzej M. Dziubek: XXIII konferencja „Postęp techniczny w wodociągach” (ss. 59–60)
Jolanta Biegańska: IX konferencja „Paliwa z odpadów” (s. 60)


CONTENTS

Jerzy Choma, Lukasz Osuchowski, Mietek Jaroniec: Properties and applications of activated carbons obtained from polymeric materials (pp. 3–16)
Marcin Klos: Application of particle counters in rapid filter control in surface water treatment system (pp. 17–20)
Kinga Plewa-Tutaj, Malgorzata Pietras-Szewczyk, Elzbieta Lonc: Attempt to estimate spatial distribution of microbial air contamination on the territory and in proximity of a selected poultry farm (pp. 21–28)
Franciszek Pistelok, Alina Ficek, Tomasz Stuczynski, Boguslaw Wiera: ATP test in quality assessment of drinking water in the example of small water supply systems (pp. 29–35)
Joanna Wyczarska-Kokot: Impact of disinfection method on chloramine content in swimming pool water (pp. 37–42)
Iwona Klosok-Bazan: Use of nanosilver for water conditioning in cooling tower circulation system (pp. 43–46)
Krystyna Lech-Brzyk: Emission of selected pollutants from biomass combustion in 2–4 MW boilers (pp. 47–52)
Elena Neverova-Dziopak, Paulina Cierlikowska: Impact of wastewater treatment plant modernization on trophic state of recipient (pp. 53–58)

 

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz