PZITS Oddział Dolnośląski

 

 
Ochrona Środowiska 3/2014


Ochrona Środowiska nr 3/2014

SPIS TREŚCI

Barbara Kołwzan: Możliwości wykorzystania biosurfaktantów w technologiach oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego (ss. 3–18)
Jolanta Gumińska: Technologiczne problemy związane z koagulacją podczas oczyszczania wody o małej zawartości zanieczyszczeń organicznych (ss. 19–22)
Paweł Licznar, Bartosz Szeląg: Analiza zmienności czasowej opadów atmosferycznych w Warszawie (ss. 23–28)
Agnieszka Malesińska, Jarosław Chudzicki: Zmiana oporu hydraulicznego przewodów wodociągowych poddanych renowacji z zastosowaniem rur z polietylenu (ss. 29–35)
Anna Małachowska-Jutsz, Martyna Gumińska, Zuzanna Bernaś: Wpływ nadtlenku wapnia na fitotoksyczność gleby zanieczyszczonej fluorantenem (ss. 37–42)
Marek Kalenik: Skuteczność oczyszczania ścieków w gruncie piaszczystym z warstwą naturalnego klinoptylolitu (ss. 43–48)
Bartosz Kaźmierczak, Andrzej Kotowski, Marcin Wdowikowski: Analiza tendencji rocznych i sezonowych zmian wysokości opadów atmosferycznych w dorzeczu Górnej Odry (ss. 49–54)
Krzysztof Skotak, Zdzisław Prządka, Anna Degórska: Wpływ warunków meteorologicznych na zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi zawartymi w pyle zawieszonym na terenie pozamiejskim (ss. 55–63)
Beata Malczewska, Stanisław Czaban, Robert Głowski, Robert Świerzko, Tadeusz Kiwacz, Jerzy Sobota: Badania wpływu preparatu upłynniającego na właściwości reologiczne mieszaniny popiołowo-wodnej (ss. 65–70)

RECENZJE
Wojciech Adamski: Stan aktualny i kierunki rozwoju nauki w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i unieszkodliwiania ścieków i osadów oraz gospodarki odpadami (M. Kwietniewski, J. Podedworna, M.M. Sozański [red.]) (ss. 71–72)


CONTENTS

Barbara Kolwzan: Possible biosurfactant applications in water and soil remediation processes (pp. 3–18)
Jolanta Guminska: Technological problems in coagulation of low-polluted water (pp. 19–22)
Pawel Licznar, Bartosz Szelag: Temporal variability analysis of atmospheric precipitation in Warsaw (Poland) (pp. 23–28)
Agnieszka Malesinska, Jaroslaw Chudzicki: Change in hydraulic resistance of water supply pipes being renovated with polyethylene pipes (pp. 29–35)
Anna Malachowska-Jutsz, Martyna Guminska, Zuzanna Bernas: Effect of calcium peroxide on phytotoxicity of soil contaminated with fluoranthene (pp. 37–42)
Marek Kalenik: Sewage treatment efficacy of sandy soil bed with natural clinoptiolite assist layer (pp. 43–48)
Bartosz Kazmierczak, Andrzej Kotowski, Marcin Wdowikowski: Trend analysis of annual and seasonal precipitation amounts in the upper Odra catchment (pp. 49–54)
Krzysztof Skotak, Zdzislaw Przadka, Anna Degorska: Impact of meteorological conditions on air pollution with polycyclic aromatic hydrocarbons associated with rural aerosol particles (pp. 55–63)
Beata Malczewska, Stanislaw Czaban, Robert Glowski, Robert Swierzko, Tadeusz Kiwacz, Jerzy Sobota: Influence of admixture on rheological properties of ash-water mixture (pp. 65–70)

 

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz