PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Ochrona Środowiska nr 1-2/1986

SPIS TREŚCI

Edward W. Mielcarzewicz: O możliwościach unowocześnienia systemów kanalizacyjnych (ss. 5-8)
Jerzy Wartalski: Współczesne metody projektowania kanalizacji (ss. 9-14)
Zbigniew Heidrich: Charakterystyka techniczno-ekonomiczna układów kanalizacji na terenach zabudowy jednorodzinnej (ss. 15-20)
Józef Dziopak: Akumulacja ścieków deszczowych w kanalizacyjnych zbiornikach retencyjnych (ss. 21-24)
Milan Šerek: Zastosowanie mikrokomputerów do obliczania sieci kanalizacji deszczowej (ss. 25-28)
Pavel Urcikán: Modelowanie przebiegu natężenia deszczu w Czechosłowacji (ss. 29-32)
Caczo Caczew, Petko Iwanow: Kierunki rozwoju metodologii projektowania systemów kanalizacyjnych w Bułgarii (ss. 33-35)
Paweł Błaszczyk, Maria Fidala-Szope: Prognozowanie zrzutów burzowych na podstawie obserwacji opadów i działania systemu kanalizacji (ss. 37-40)
Aleksander Usakiewicz: Obliczanie natężenia przepływu ścieków deszczowych z uwzględnieniem retencji terenowej i kanałowej (ss. 41-43)
Józef Dziopak: Możliwości stosowania i obliczanie kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych typu Contract (ss. 45-49)
Andrzej Kotowski, Edward W. Mielcarzewicz: Badania modelowe przelewów burzowych o regulowanym odpływie (ss. 51-55)
Marek Sowiński: Wyznaczanie minimalnych spadków kanałów ogólnospławnych (ss. 57-60)
Janusz Dolecki: Zasady projektowania i możliwości stosowania kanalizacji podciśnieniowej (ss. 61-64)
Ryszard Orłowski: Komputerowa symulacja pracy pompowni kanalizacyjnych (ss. 65-66)
Marek Zawilski: Symulacja spływu zanieczyszczeń w kanalizacji (ss. 67-70)
Andrzej Wartalski: Probabilistyczny model maksymalnego natężenia odpływu ścieków (ss. 71-74)
Janusz Jeżowiecki, Andrzej Tiukało, Janusz Zaleski: Obliczanie objętości zbiornika ścieków w instalacji z szeregowym obiegiem wody (ss. 75-77)
Joanna Dolecka, Izabela Bartkowska, Janusz Dolecki, Aleksander Usakiewicz: Aspekty techniczno-ekonomiczne sieci kanalizacyjnych w gminnych jednostkach osadniczych (ss. 79-82)
Barbara Osmulska-Mróz: Ochrona i kształtowanie małych cieków na terenach miejskich (ss. 83-86)
Ryszard Krzemiński, Marek Zawilski: Współpraca sieci kanalizacyjnej z oczyszczalnią ścieków (ss. 87-89)
Ilona Guzowska, Mieczysław Pikuła, Wojciech Szczepański: System rejestracji i przetwarzania danych o ściekach wprowadzanych do wód powierzchniowych (ss. 91-92)
January Bień, Łucja Fukas-Płonka, Urszula Szymura, Krzysztof Szymański: Naprężenia w rurociągach kanalizacyjnych na terenach intensywnej eksploatacji górniczej (ss. 93-94)
Michał Kalisz: Pompy zatapialne jako racjonalny element sieci kanalizacyjnych (ss. 95-97)
Andrzej Wartalski: Pomiar natężenia przepływu ścieków w kanalizacji bytowo-gospodarczej (ss. 99-101)
Tomasz Nowak: Urządzenie do ciągłego pomiaru poziomu ścieków (s. 103)
Paweł Dohnalik, Irena Radziszowska: Prototyp zestawu telewizyjnego do badania kanałów (s. 104)
Józef Dziopak: Wielokomorowy zbiornik retencyjny typu COMPLEMENT (s. 105)
Józef Dziopak: Wielofunkcyjne przepompownie kanalizacyjne typu RETURN (s. 106)

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz