PZITS Oddział Dolnośląski

 

 
Ochrona Środowiska 1/2019
Ochrona Środowiska 2/2019
Ochrona Środowiska 3/2019
Ochrona Środowiska 4/2019


OCHRONA ŚRODOWISKA 2019, VOL. 41, NR 1

SPIS TREŚCI (CONTENTS)

Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Michał Michałkiewicz, Marek M. Sozański: Znaczenie procesu dezynfekcji w zapewnieniu bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Role of disinfection process in ensuring microbiological safety of drinking water) (3–9)


Katarzyna Bernat, Dorota Kulikowska, Beata Waszczyłko-Miłkowska, Justyna Głębocka: Kinetyka usuwania związków organicznych oraz azotu i fosforu w reaktorze typu SBR w skali technicznej w warunkach zimowych (Kinetics of organic, nitrogen and phosphorus compounds removal on technical scale in a sequencing batch reactor (SBR) in winter season) (11–15)


Izabela Zimoch, Ewelina Bartkiewicz: Modelowanie symulacyjne zmian zawartości chloru w wodzie wodociągowej w warunkach eksploatacyjnych wybranego systemu dystrybucji (Simulation modeling of chlorine content variation in water for different operating conditions of the water distribution system) (17–22)


Marek Kalenik: Rzeczywiste wartości współczynnika oporów miejscowych podczas przepływu wody przez zgrzewane kolana z polipropylenu (Real values of local resistance coefficient during flow of water through welded polypropylene elbows) (23–30)


Barbara Krajewska, Kinga Raczak: Podstawy i możliwości wykorzystania procesu biomineralizacji węglanu wapnia (Principles and possible applications of calcium carbonate biomineralization) (31–37)


Agnieszka Urbanowska, Paulina Kotas, Małgorzata Kabsch-Korbutowicz: Charakterystyka i metody zagospodarowania masy pofermentacyjnej powstającej w biogazowniach (Characteristics and management methods of digestate from biogas plants) (39–45)


Anna Janda, Tadeusz Marcinkowski: Możliwości modyfikacji procesu Fentona w aspekcie skuteczności utleniania trudno biodegradowalnych zanieczyszczeń organicznych (Fenton process modification possibilities for oxidation effectiveness of hard degradable organic pollutants) (47–53)

Paweł Wilk, Paulina Orlińska-Woźniak, Ewa Szalińska: Szacowanie wartości ładunku azotu ogólnego odprowadzanego ze zlewni rolniczych w kontekście zmian sposobu realizacji dyrektywy azotanowej (Assessment of total nitrogen loads discharged from agricultural catchments in the context of changes in the nitrates directive implementation) (55–64)
 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz