PZITS Oddział Dolnośląski

 

 
Ochrona Środowiska 1/2015


Ochrona Środowiska nr 1/2015

SPIS TREŚCI

Elena Neverova-Dziopak, Michał Preisner: Analiza metod ustalania warunków wprowadzania ścieków komunalnych do odbiorników w wybranych państwach (ss. 3–9)
Andrzej Bielski, Wiesław Zymon: Analiza kinetyki zmian zawartości utleniacza w wodzie na przykładzie chloru (ss. 11–23)
Katarzyna Styszko, Anna Drobniak: Badania możliwości adsorpcji wybranych ksenobiotyków z roztworów wodnych na popiele lotnym (ss. 25–31)
Hanna Klikocka, Teresa Wyłupek, Bartosz Narolski: Analiza zawartości siarki w biosferze Zamojszczyzny (ss. 33–42)
Michał Stręk, Arkadiusz Telesiński: Zmiana aktywności wybranych enzymów oksydoredukcyjnych wytwarzanych przez mikroorganizmy w glebie lekkiej zanieczyszczonej benzyną w obecności jonów selenu (ss. 43–47)
Maciej Szczotko, Renata Matuszewska, Radosław Giziński, Bożena Krogulska: Ocena częstości występowania pierwotniaków pasożytniczych z rodzajów CryptosporidiumGiardia w wybranych kąpieliskach województwa mazowieckiego (ss. 49–53)
Anna Węgrzyn, Monika Machura, Sebastian Żabczyński: Możliwości usuwania środków cieniujących ze ścieków (ss. 55–63)
Ariel Marchlewicz, Urszula Guzik, Danuta Wojcieszyńska: Właściwości, występowanie i biodegradacja ibuprofenu w środowisku wodnym (pp. 65–70)

RECENZJE
Janusz Łomotowski: Eksploatacja wodociągów i kanalizacji. Podstawy prawne i naukowe wraz z przykładami praktycznymi (S. Denczew) (s. 71)

KONFERENCJE
Andrzej M. Dziubek: XXIV konferencja „Postęp Techniczny w Wodociągach” (s. 72)


CONTENTS

Elena Neverova-Dziopak, Michał Preisner: Analysis of methods for determination of conditions of municipal wastewater discharge into recipients in selected countries (pp. 3–9)
Andrzej Bielski, Wieslaw Zymon: Kinetics analysis of oxidant content variations in water with chlorine as an example (pp. 11–23)
Katarzyna Styszko, Anna Drobniak: Adsorption potential of fly ash for xenobiotics removal from water solutions (pp. 25–31)
Hanna Klikocka, Teresa Wylupek, Bartosz Narolski: Sulphur content analysis of Zamosc Region biosphere (pp. 33–42)
Michal Strek, Arkadiusz Telesinski: Change in oxidoreductase activity of selected microbial enzymes in gasoline-contaminated light soil in presence of selenium (pp. 43–47)
Maciej Szczotko, Renata Matuszewska, Radoslaw Gizinski, Bozena Krogulska: Evaluation of prevalence of protozoan parasites Cryptosporidium and Giardia in selected swimming areas in Masovian Voivodship (pp. 49–53)
Anna Wegrzyn, Monika Machura, Sebastian Zabczynski: Possibilities for removal of contrast agents from wastewater (pp. 55–63)
Ariel Marchlewicz, Urszula Guzik, Danuta Wojcieszynska:
Properties, occurrence and biodegradation of ibuprofen in aquatic environment (pp. 65–70)

 

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz