PZITS Oddział Dolnośląski

 

 
Ochrona Środowiska 1/2013


Ochrona Środowiska nr 1/2013

SPIS TREŚCI

Jerzy Choma, Katarzyna Jedynak, Weronika Fahrenholz, Jowita Ludwinowicz, Mietek Jaroniec: Rozwijanie mikroporowatości w węglach mezoporowatych (ss. 3–10)
Małgorzata Kabsch-Korbutowicz: Zastosowanie procesu wymiany jonowej do usuwania naturalnych substancji organicznych z wody (ss. 11–18)
Adam Muszyński, Maria Łebkowska, Joanna Kaczmarska, Grzegorz Walętrzak: Badania czynników ograniczających pozyskiwanie polihydroksykwasów z osadu czynnego (ss. 19–23)
Andrzej Kotowski, Bartosz Kaźmierczak, Monika Nowakowska: Analiza obciążenia systemu odwadniania terenu w przypadku prognozowanego zwiększenia częstości i intensywności deszczów z powodu zmian klimatycznych (ss. 25–32)
Witold Nocoń, Krzysztof Barbusiński, Katarzyna Nocoń, Joanna Kernert: Analiza zmian ładunku metali śladowych transportowanych wraz z zawiesinami wzdłuż biegu rzeki (ss. 33–38)
Andrzej Szczurek, Monika Maciejewska: Koncepcja systemu do pomiaru zawartości lotnych związków organicznych w gazach działającego na podstawie matrycy czujnikowej (ss. 39–46)
Krzysztof Kuśmierek, Andrzej Świątkowski: Wpływ liczby atomów chloru w cząsteczkach kwasów chlorofenoksyoctowych na ich adsorpcję z roztworów wodnych na węglu aktywnym (ss. 47–50)

RECENZJE
Janusz Łomotowski: Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę (S. Denczew) (s. 51)
Mieczysław Adam Gostomczyk: Technologie oczyszczania gazów z dwutlenku siarki i tlenków azotu (J. Kuropka) (s. 52)

CONTENTS

Jerzy Choma, Katarzyna Jedynak, Weronika Fahrenholz, Jowita Ludwinowicz, Mietek Jaroniec: Development of microporosity in mesoporous carbons (pp. 3–10)
Malgorzata Kabsch-Korbutowicz: Application of ion exchange to natural organic matter removal from water (pp. 11–18)
Adam Muszynski, Maria Lebkowska, Joanna Kaczmarska, Grzegorz Waletrzak: Factors limiting polyhydroxyalkanoates recovery from activated sludge (pp. 19–23)
Andrzej Kotowski, Bartosz Kazmierczak, Monika Nowakowska: Analysis of the drainage system load in case of the predicted increase in frequency and intensity of rain due to climate change (pp. 25–32)
Witold Nocon, Krzysztof Barbusinski, Katarzyna Nocon, Joanna Kernert: Changes in trace metal load in suspended solids carried along the river (pp. 33–38)
Andrzej Szczurek, Monika Maciejewska: The concept of system for the measurement of volatile organic compounds based on sensor array (pp. 39–46)
Krzysztof Kusmierek, Andrzej Swiatkowski: Influence of the number of chlorine atoms in the molecules of chlorophenoxyacetic acids on its adsorption from aqueous solutions on activated carbon (pp. 47–50)
 

 

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz