PZITS Oddział Dolnośląski

 

 
Ochrona Środowiska 2/2013


Ochrona Środowiska nr 2/2013

SPIS TREŚCI

Jerzy Choma, Katarzyna Jedynak, Joanna Górka, Mietek Jaroniec: Synteza uporządkowanych mezoporowatych węgli metodą miękkiego odwzorowania z użyciem azotanu żelaza (ss. 3–8)
Marek Mołczan: Wpływ zjawiska pęcznienia na pomiar dawki żywicy jonowymiennej MIEX® (ss. 9–13)
Izabela Zimoch, Jarosław Paciej: Znaczenie kontroli jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do rekreacji na przykładzie województwa śląskiego (ss. 15–18)
Krystian Obolewski: Wykorzystanie makrozoobentosu do biologicznej oceny jakości wody w starorzeczach o różnym stopniu łączności z rzeką na przykładzie doliny Łyny (ss. 19–26)
Paweł Licznar: Wymiarowanie zbiorników retencyjnych ścieków deszczowych na podstawie syntetycznych szeregów czasowych opadów deszczu (ss. 27–32)
Marek Zawilski, Grażyna Sakson: Ocena emisji zawiesin odprowadzanych kanalizacją deszczową z terenów zurbanizowanych (ss. 33–40)
Dorota Kulikowska, Katarzyna Bernat, Karol Sus: Zastosowanie gliceryny surowej jako źródła węgla podczas usuwania związków azotu z odcieków składowiskowych metodą osadu czynnego (ss. 41–45)
Katarzyna Majewska-Nowak, Justyna Górna: Przydatność wybranych kationowych środków powierzchniowo czynnych do usuwania nieorganicznych związków fosforu z roztworów wodnych metodą ultrafiltracji micelarnej (ss. 47–50)
Krzysztof Kuśmierek, Lidia Dąbek, Władysław Kamiński, Andrzej Świątkowski: Ocena przydatności torfu do usuwania chlorofenoli z roztworów wodnych (ss. 51–55)
Halina Hotloś: Analiza wpływu czynników meteorologicznych na zmienność poboru wody w miejskim systemie wodociągowym (ss. 57–62)
Urszula Dmitruk, Agnieszka Jancewicz, Urszula Tomczuk: Występowanie niebezpiecznych związków organicznych i pierwiastków śladowych w osadach dennych zbiorników zaporowych (ss. 63–68)
Beata Malczewska, Stanisław Czaban, Robert Głowski, Robert Świerzko, Tadeusz Kiwacz, Jerzy Sobota: Badania liniowych strat ciśnienia podczas przepływu mieszaniny dwufazowej w rurociągu na przykładzie mieszaniny popiołowo-wodnej (ss. 69–72)
Izabela Sówka, Maria Skrętowicz, Paweł Zwoździak, Łukasz Guz, Jerzy Zwoździak, Henryk Sobczuk: Zastosowanie wybranych modeli matematycznych do szacowania zasięgu szkodliwego oddziaływania instalacji przemysłu chemicznego w przypadku awarii (ss. 73–76)

CONTENTS

Jerzy Choma, Katarzyna Jedynak, Joanna Gorka, Mietek Jaroniec: Soft-templating synthesis of mesoporous carbons in the presence of iron(III) nitrate (pp. 3–8)
Marek Molczan: Influence of swelling phenomenon on MIEX® ion exchange resin dose accuracy (pp. 9–13)
Izabela Zimoch, Jarosław Paciej: The importance of quality control of surface waters used for recreation in the example of Silesian Voivodship (pp. 15–18)
Krystian Obolewski: Use of macrozoobenthos for biological assessment of water quality in oxbow lakes of varying hydrological connectivity to the main river channel in the example of Lyna River valley (pp. 19–26)
Pawel Licznar: Stormwater reservoir dimensioning based on synthetic rainfall time series (pp. 27–32)
Marek Zawilski, Grazyna Sakson: Assessment of total suspended solid emission discharged via storm sewerage system from urban areas (pp. 33–40)
Dorota Kulikowska, Katarzyna Bernat, Karol Sus: Crude glycerine as the carbon source during nitrogen removal from municipal landfill leachate using activated sludge process (pp. 41–45)
Katarzyna Majewska-Nowak, Justyna Gorna: Usability of cationic surfactants for inorganic phosphorous compound removal from water solutions by micellar enhanced ultrafiltration (pp. 47–50)
Krzysztof Kusmierek, Lidia Dabek, Władysław Kaminski, Andrzej Swiatkowski: Evaluation of the usefulness of peat for removal of chlorophenols from water solutions (pp. 51–55)
Halina Hotlos: Analysis of influence of meteorological factors on water uptake variations in municipal water supply system (pp. 57–62)
Urszula Dmitruk, Agnieszka Jancewicz, Urszula Tomczuk: Hazardous organic and trace element occurrence in bottom sediments of dam reservoirs (pp. 63–68)
Beata Malczewska, Stanisław Czaban, Robert Glowski, Robert Swierzko, Tadeusz Kiwacz, Jerzy Sobota: Analyses of linear pressure losses in pipeline carrying two-phase mixture in the example of an ash-water mixture (pp. 69–72)
Izabela Sowka, Maria Skretowicz, Pawel Zwozdziak, Lukasz Guz, Jerzy Zwozdziak, Henryk Sobczuk: Application of selected mathematical models to estimate the range of harmful impact of chemical plant installation in the failure scenario (pp. 73–76)
 

 

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz