PZITS Oddział Dolnośląski

 

 
Ochrona Środowiska 4/2013


Ochrona Środowiska nr 4/2013

SPIS TREŚCI

Anna Olejnik, Jacek Nawrocki: Czy woda wodociągowa musi być dezynfekowana chemicznie? (ss. 3–8)
Marian Kwietniewski: Zastosowanie wskaźników strat wody do oceny efektywności jej dystrybucji w systemach wodociągowych (ss. 9–16)
Izabela Zimoch: Celowość zawracania popłuczyn z filtrów pospiesznych w układach oczyszczania wody powierzchniowej (ss. 17–22)
Agnieszka Włodyka-Bergier, Tomasz Bergier: Sezonowe zmiany zawartości lotnych halogenowych organicznych ubocznych produktów chlorowania wody w sieci wodociągowej Krakowa (ss. 23–27)
Barbara Jachimko: Koncepcja modernizacji systemu zaopatrzenia Zielonej Góry w wodę (ss. 29–32)
Rafał T. Bray: Usuwanie arsenu z wody podziemnej w zintegrowanym procesie koagulacja/mikrofiltracja (ss. 33–37)
Mariola Rajca: Usuwanie zanieczyszczeń z wody w procesie MIEX®DOC połączonym z ultrafiltracją w reaktorze membranowym z zanurzonym modułem kapilarnym (ss. 39–42)
Janusz Łomotowski, Paweł Wiercik, Ewa Burszta-Adamiak: Wpływ zawartości związków żelaza i manganu na skład granulometryczny zawiesin w popłuczynach z filtrów do oczyszczania wód podziemnych (ss. 43–46)
Alina Pruss, Paweł Pruss: Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z wody powierzchniowej o małej zasadowości (ss. 47–50)
Katarzyna Affek, Monika Załęska-Radziwiłł, Maria Łebkowska: Wyznaczanie bezpiecznej zawartości leków w środowisku wodnym na podstawie badań ekotoksykologicznych (ss. 51–56)
Przemysław Andrzejewski, Jorge Nieto Herrero, Lydia Ugena Garcia-Consuegra: Ocena skuteczności procesu ozonowania katalitycznego z udziałem dwutlenku manganu na przykładzie wodnego roztworu 2-chloro-4-nitrofenolu (CNP) (ss. 57–60)

CONTENTS
Anna Olejnik, Jacek Nawrocki: Does drinking water have to be chemically disinfected? (pp. 3–8)
Marian Kwietniewski: Application of water loss indicators as a measure of its distribution effectiveness in water supply systems (pp. 9–16)
Izabela Zimoch: Purposefulness of recycling rapid filter backwash water in surface water treatment systems (pp. 17–22)
Agnieszka Wlodyka-Bergier, Tomasz Bergier: Seasonal variations in volatile organic halogen water chlorination by-product content in Krakow city water distribution system (pp. 23–27)
Barbara Jachimko: Water supply system in Zielona Gora (Poland) reconstruction concept (pp. 29–32)
Rafal T. Bray: Groundwater arsenic removal in integrated coagulation/microfiltration process (pp. 33–37)
Mariola Rajca: Removal of water contaminants with integrated MIEX®DOC–ultrafiltration process in membrane reactor with submerged capillary module (pp. 39–42)
Janusz Lomotowski, Pawel Wiercik, Ewa Burszta-Adamiak: Effect of iron and manganese content on granulometric composition of suspended solids in backwash effluent from filters used for groundwater treatment (pp. 43–46)
Alina Pruss, Pawel Pruss: Organic pollutant removal from low alkalinity surface water (pp. 47–50)
Katarzyna Affek, Monika Zaleska-Radziwill, Maria Lebkowska: Determination of safe concentration limits of pharmaceuticals in the aquatic environment based on ecotoxicological studies (pp. 51–56)
Przemyslaw Andrzejewski, Jorge Nieto Herrero, Lydia Ugena Garcia-Consuegra: Efficacy assessment of manganese dioxide assisted catalytic ozonation in the example of 2-chloro-4-nitrophenyl (CNP) (pp. 57–60)

 

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz