PZITS Oddział Dolnośląski

 

 
Ochrona Środowiska 1/2009


Ochrona Środowiska nr 1/2009

SPIS TREŚCI

Jerzy Choma, Mietek Jaroniec, Aleksandra Zawiślak, Joanna Górka: Synteza i właściwości adsorpcyjne koloidalnie odwzorowanych nanoporowatych węgli otrzymanych z kopolimeru chlorku winylidenu i chlorku winylu (Saranu) (ss. 3-7)
Mariusz Dudziak, Michał Bodzek: Badania zawartości ksenoestrogenów w wodzie metodą ekstrakcji sorpcyjnej (ss. 9-14)
Małgorzata Kabsch-Korbutowicz, Agnieszka Urbanowska: Przydatność membran ceramicznych do usuwania naturalnych substancji organicznych z wody (ss. 15-19)
Grażyna Płaza, Ewa Kowalska, Joanna Radomska, Elżbieta Czerwosz, Kamlesh Jangid, Katarzyna Gawior, Krzysztof Ulfig, Katarzyna Janda-Ulfig: Wpływ wielościennych nanorurek węglowych na wzrost bakterii z rodzaju Bacillus i produkcję biosurfaktantów (ss. 21-24)
Izabela Kowalska: Usuwanie anionowych substancji powierzchniowo czynnych w procesie wymiany jonowej (ss. 25-29)
Marek Mołczan, Anna Maria Karpińska-Portela: Ocena teoretycznych i praktycznych możliwości usuwania substancji organicznych z wody w procesie magnetycznej wymiany anionowej (ss. 31-36)
Małgorzata Szlachta, Wojciech Adamski: Analiza wpływu pylistego węgla aktywnego na właściwości sedymentacyjne i adsorpcyjne osadu pokoagulacyjnego (ss. 37-40)
Maciej Besler, Maciej Skrzycki: Analiza skuteczności odzyskiwania energii cieplnej z powietrza wywiewanego (ss.41-47)
Lidia Wolska, Krystyna Mędrzycka: Ocena ekotoksyczności osadów dennych z portów morskich w Gdańsku i Gdyni (ss. 49-52)

CONTENTS

Jerzy Choma, Mietek Jaroniec, Aleksandra Zawiślak, Joanna Górka: Synthesis and adsorption properties of colloid-templated nanoporous carbons obtained using vinylidene and vinyl chloride copolymer (Saran) (pp. 3-7)
Mariusz Dudziak, Michał Bodzek: Analyzing the content of xenoestrogens in water by sorptive extraction (pp. 9-14)
Małgorzata Kabsch-Korbutowicz, Agnieszka Urbanowska: Applicability of ceramic membranes to the removal of natural organic matter from water (pp. 15-19)
Grażyna Płaza, Ewa Kowalska, Joanna Radomska, Elżbieta Czerwosz, Kamlesh Jangid, Katarzyna Gawior, Krzysztof Ulfig, Katarzyna Janda-Ulfig: Effect of multiwalled carbon nanotubes on the growth of bacteria of the genus Bacillus and on the production of biosurfactants (pp. 21-24)
Izabela Kowalska: Anionic surfactant removal by ion exchange (pp. 25-29)
Marek Mołczan, Anna Maria Karpińska-Portela: Theoretical and practical possibilities of organic matter removal from water by magnetic anion exchange (pp. 31-36)
Małgorzata Szlachta, Wojciech Adamski: Effect of powdered activated carbon on the settleability and adsorptive properties of coagulation sludge (pp. 37-40)
Maciej Besler, Maciej Skrzycki: Analyzing the operating efficiency of heat energy recovery from outlet air (pp. 41-47)
Lidia Wolska, Krystyna Mędrzycka: Assessing the ecotoxicity of the bottom sediments from the sea ports of Gdansk and Gdynia (pp. 49-52)

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz