PZITS Oddział Dolnośląski

 

 
Ochrona Środowiska 1/2011


Ochrona Środowiska nr 1/2011

SPIS TREŚCI

Jerzy Choma, Katarzyna Jedynak, Joanna Górka, Mietek Jaroniec: Morfologia i właściwości adsorpcyjne mezoporowatych węgli z nanocząstkami srebra (ss. 3–8)
Maria Świderska-Bróż, Małgorzata Wolska: Usuwanie frakcji ogólnego węgla organicznego z wody powierzchniowej w procesie koagulacji (ss. 9–12)
Krzysztof Barbusiński, Witold Nocoń: Zawartość związków metali ciężkich w osadach dennych Kłodnicy (ss. 13–17)
Anna Musialik-Piotrowska: Aktywność katalizatorów perowskitowych z dodatkiem platyny w utlenianiu organicznych zanieczyszczeń powietrza (ss. 19–24)
Agnieszka Jancewicz, Urszula Dmitruk, Anna Kwiatkowska: Badania zawartości wybranych substancji halogenoorganicznych (AOX) w wodzie i ściekach (ss. 25–29)
Izabela Sówka: Ocena zasięgu oddziaływania zapachowego zakładu przemysłowego na przykładzie wybranej cukrowni (ss. 31–34)
Barbara Tchórzewska-Cieślak: Rozmyty model ryzyka awarii sieci wodociągowej (ss. 35–40)
Izabela Kowalska: Wykorzystanie ceramicznych membran ultrafiltracyjnych do usuwania substancji powierzchniowo czynnych z roztworów wodnych (ss. 41–45)
Kryspin Mirota, Klaudiusz Grűbel, Alicja Machnicka: Badania i ocena możliwości stosowania zwężki kawitacyjnej do intensyfikacji procesu fermentacji osadów ściekowych (ss. 47–52)


CONTENTS

Jerzy Choma, Katarzyna Jedynak, Joanna Gorka, Mietek Jaroniec: Morphology and adsorption properties of mesoporous carbons with silver nanoparticles (pp. 3–8)
Maria Swiderska-Broz, Malgorzata Wolska: Removal of total organic carbon fractions from surface water by coagulation (pp. 9–12)
Krzysztof Barbusinski, Witold Nocon: Heavy metal compounds in the bottom sediments of the river Klodnica (Upper Silesia) (pp. 13–17)
Anna Musialik-Piotrowska: Activity of perovskite-based platinum doped catalysts in oxidation of organic air pollutants (pp. 19–24)
Agnieszka Jancewicz, Urszula Dmitruk, Anna Kwiatkowska: Determining AOX concentrations in water and wastewater (pp. 25–29)
Izabela Sowka: Assessing the olfactory impact of a sugar factory: A case study (pp. 31–34)
Barbara Tchorzewska-Cieslak: A fuzzy model for failure risk in water-pipe networks analysis (pp. 35–40)
Izabela Kowalska: Use of ceramic ultrafiltration membranes for the removal of surfactants from water solutions (pp. 41–45)
Kryspin Mirota, Klaudiusz Grubel, Alicja Machnicka: Design and assessment of cavitational device for enhancement of sewage sludge fermentation (pp. 47–52)

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz