PZITS Oddział Dolnośląski

 

 
Ochrona Środowiska 1/2012


Ochrona Środowiska nr 1/2012

SPIS TREŚCI

Jerzy Choma, Aleksandra Dziura, Dominik Jamioła, Michał Marszewski, Mietek Jaroniec: Otrzymywanie mezoporowatych węgli o dużej powierzchni właściwej i dużej objętości porów (ss. 3–7)
Maria Świderska-Bróż: Skutki obecności biofilmu w systemach dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (ss. 9–14)
Anna Małachowska-Jutsz, Weronika Janosz, Joanna Rudek: Toksyczność gleby zanieczyszczonej olejem silnikowym poddanej samooczyszczaniu oraz fitoremediacji (ss. 15–20)
Anna Czaplicka-Kotas, Zbigniew Ślusarczyk, Małgorzata Pięta, Anna Szostak: Analiza zależności między wskaźnikami jakości wody w Jeziorze Goczałkowickim w aspekcie zakwitów fitoplanktonu (ss. 21–27)
Mariusz Dudziak: Usuwanie mykoestrogenów z roztworów wodnych w zintegrowanym procesie fotokataliza–mikrofiltracja–nanofiltracja (ss. 29–32)
Sylwia Łakomska, Jacek A. Wiśniewski: Usuwanie jonów bromkowych z roztworów wodnych w procesie dializy Donnana (ss. 33–39)
Karol Pietruczuk, Krzysztof Szoszkiewicz: Zależność między klasyfikacją rzek opartą na makrofitach a jakością fizyczno-chemiczną wody na przykładzie rzek województwa wielkopolskiego (ss. 41–46)
Marian Kulbik: Analiza parametrów płukania sieci wodociągowej metodą ukierunkowanego przepływu wody (ss. 47–51)
Jacek Wąsowski, Dariusz Kowalski, Beata Kowalska, Marian Kwietniewski, Małgorzata Zawilska: Badania zmian jakości wody w przewodach wodociągowych z wykładziną cementową (ss. 53–58) 

KONFERENCJE
Andrzej M. Dziubek: XXII konferencja „Postęp techniczny w wodociągach” (s. 59)
Jan D. Rutkowski: 11. konferencja „Ochrona powietrza atmosferycznego – POL-EMIS” (s. 60)
Jolanta Biegańska: VIII konferencja „Paliwa z odpadów” (s. 60) 

CONTENTS

Jerzy Choma, Aleksandra Dziura, Dominik Jamiola, Michal Marszewski, Mietek Jaroniec: Preparation of mesoporous carbons with high specific surface area and large pore volume (pp. 3–7)
Maria Swiderska-Broz: Threats associated with the presence of biofilm in drinking water distribution systems (pp. 9–14)
Anna Malachowska-Jutsz, Weronika Janosz, Joanna Rudek: Toxicity of engine oil contaminated soil made subject to natural attenuation and phytoremediation (pp. 15–20)
Anna Czaplicka-Kotas, Zbigniew Slusarczyk, Malgorzata Pieta, Anna Szostak: Analysis of relations between water quality parameters of Lake Goczalkowickie with regard to phytoplankton blooms (pp. 21–27)
Mariusz Dudziak: Removal of mycoestrogens from aqueous solutions in the integrated photocatalysis–microfiltration–nanofiltration process (pp. 29–32)
Sylwia Lakomska, Jacek A. Wisniewski: Bromide ion removal from water solutions by Donnan dialysis (pp. 33–39)
Karol Pietruczuk, Krzysztof Szoszkiewicz: Relation between macrophyte-based classification of rivers and physico-chemical quality of riverine water, exemplified in the rivers of Wielkopolska (pp. 41–46)
Marian Kulbik: Analyzing the parameters of water-pipe network flushing by the method of unidirectional water flow (pp. 47–51)
Jacek Wasowski, Dariusz Kowalski, Beata Kowlska, Marian Kwietniewski, Malgorzata Zawilska: Water quality variations in cement-lined water-pipe networks (pp. 53–58)

 

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz