PZITS Oddział Dolnośląski

 

 
Ochrona Środowiska 2/2012


Ochrona Środowiska nr 2/2012

SPIS TREŚCI

Jerzy Choma, Katarzyna Jedynak, Dominik Jamioła, Mietek Jaroniec: Wpływ temperatury karbonizacji na adsorpcyjne i strukturalne właściwości mezoporowatych węgli otrzymanych metodą miękkiego odwzorowania (ss. 3–8)
Barbara Kołwzan, Piotr Jadczyk, Grzegorz Pasternak, Justyna Głuszczak, Maria Pawlik, Małgorzata Krawczyńska, Justyna Klein, Justyna Rybak: Ocena stanu sanitarnego powietrza w otoczeniu wybranej oczyszczalni ścieków (ss. 9–14)
Marcin Kłos: Zastosowanie analizatora prądu strumieniowego do kontroli procesu koagulacji wymiatającej (ss. 15–18)
Andrzej Bielski: Adwekcyjny transport zanieczyszczeń w rzece z uwzględnieniem dyfuzji dwukierunkowej w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku przepływu (ss. 19–24)
Bartosz Kaźmierczak, Andrzej Kotowski, Andrzej Dancewicz: Weryfikacja metod wymiarowania kanalizacji deszczowej za pomocą modelu hydrodynamicznego (SWMM) w warunkach wrocławskich (ss. 25–31)
Krzysztof Barbusiński, Witold Nocoń, Katarzyna Nocoń, Joanna Kernert: Rola zawiesin w transporcie metali ciężkich w wodach powierzchniowych na przykładzie Kłodnicy (ss. 33–38)
Izabela Kowalska: Regeneracja żywic jonowymiennych stosowanych do separacji anionowych substancji powierzchniowo czynnych z roztworów wodnych (ss. 39–42)
Barbara Namysłowska-Wilczyńska, Bożena Skorupska, Andrzej Wieniewski: Analiza geostatystyczna zmienności parametrów technologicznych popiołożużli zdeponowanych na składowisku odpadów przemysłowych (ss. 43–48)
Łukasz Bąk, Jarosław Górski, Katarzyna Górska, Bartosz Szeląg: Zawartość zawiesin i metali ciężkich w wybranych falach ścieków deszczowych w zlewni miejskiej (ss. 49–52)

CONTENTS

Jerzy Choma, Katarzyna Jedynak, Dominik Jamiola, Mietek Jaroniec: Influence of carbonization temperature on the adsorption and structural properties of mesoporous carbons obtained by soft templating (pp. 3–8)
Barbara Kolwzan, Piotr Jadczyk, Grzegorz Pasternak, Justyna Gluszczak, Maria Pawlik, Malgorzata Krawczynska, Justyna Klein, Justyna Rybak: Assessing air quality in the proximity of a municipal sewage treatment plant: A case study (pp. 9–14)
Marcin Klos: Use of the stream current analyzer for the control of sweep coagulation (pp. 15–18)
Andrzej Bielski: Advection transport of river pollutants with bi-directional diffusion in the plane perpendicular to the direction of flow (pp. 19–24)
Bartosz Kaźmierczak, Andrzej Kotowski, Andrzej Dancewicz: Verification of storm sewerage sizing methods with the hydrodynamic model SWMM 5.0 for the municipality of Wroclaw (pp. 25–31)
Krzysztof Barbusinski, Witold Nocon, Katarzyna Nocon, Joanna Kernert: The role of suspended solids in the transport of heavy metals in surface water, exemplified by the Klodnica River (Upper Silesia) (pp. 33–38)
Izabela Kowalska: Regeneration of ion-exchange resins used for the separation of anionic surfactants from aqueous solutions (pp. 39–42)
Barbara Namyslowska-Wilczynska, Bozena Skorupska, Andrzej Wieniewski: Geostatistical analysis of variation in technological parameters of ash-slags disposed of on an industrial waste disposal site: A case study (pp. 43–48)
Lukasz Bak, Jaroslaw Gorski, Katarzyna Gorska, Bartosz Szelag: Suspended solids and heavy metals content of selected rainwater waves in an urban catchment area: A case study (pp. 49–52)


 

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz