PZITS Oddział Dolnośląski

 

 
Ochrona Środowiska 3/2012


Ochrona Środowiska nr 3/2012

SPIS TREŚCI

Jerzy Choma, Anna Kalinowska, Katarzyna Jedynak, Mietek Jaroniec: Ocena powtarzalności syntezy i właściwości adsorpcyjnych uporządkowanych mezoporowatych węgli otrzymanych metodą miękkiego odwzorowania (ss. 3–10)
Agnieszka Tabernacka, Ewa Zborowska, Maria Łebkowska: Usuwanie chlorowanych etenów (TCE i PCE) z powietrza w bioreaktorach zintegrowanych z unieruchomioną biomasą (ss. 11–18)
Jolanta Gumińska: Wpływ recyrkulacji osadu pokoagulacyjnego na skuteczność oczyszczania wody w procesie koagulacji (ss. 19–23)
Magdalena Jabłońska, Maciej Kostecki, Sebastian Szopa, Aleksandra Łyko, Rajmund Michalski: Specjacja nieorganicznych form arsenu i chromu w wybranych zbiornikach zaporowych Górnego Śląska (ss. 25–32)
Marcin K. Widomski, Beata Kowalska, Dariusz Kowalski: Badania modelowe rozprzestrzeniania się butylohydroksytoluenu (BHT) migrującego z rur polietylenowych (PE-HD) do wody (ss. 33–37)
Emilia den Boer, Ryszard Szpadt: Ocena cyklu życia systemu gospodarki odpadami na przykładzie Wrocławia (ss. 39–44)
Jan Perkowski, Paweł Wroński, Jacek Góralski, Magdalena Szadkowska-Nicze: Adsorpcja dodecylobenzenosulfonianu sodu (SDBS) na żelu krzemionkowym z roztworów wodnych (ss. 45–50)

RECENZJE
Wojciech Adamski: Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków (red. Z. Dymaczewski) (s. 51)
Janusz Łomotowski: Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów (A. Kotowski) (s. 52)

CONTENTS

Jerzy Choma, Anna Kalinowska, Katarzyna Jedynak, Mietek Jaroniec: Reproducibility of the synthesis and adsorption properties of ordered mesoporous carbons obtained by the soft-templating method (pp. 3–10)
Agnieszka Tabernacka, Ewa Zborowska, Maria Lebkowska: Removal of chlorinated ethenes (TCE and PCE) from the air by using integrated bioreactors with immobilized biomass (pp. 11–18)
Jolanta Guminska: Effect of post-coagulation sludge recirculation on the efficiency of water treatment involving coagulation (pp. 19–23)
Magdalena Jabłonska, Maciej Kostecki, Sebastian Szopa, Aleksandra Lyko, Rajmund Michalski: Speciation of inorganic arsenic and chromium forms in selected water reservoirs of Upper Silesia (pp. 25–32)
Marcin K. Widomski, Beata Kowalska, Dariusz Kowalski: Model investigations into the propagation of butylated hydroxytoluene (BHT) migrating from high density polyethylene pipes (HDPE) to water (pp. 33–37)
Emilia den Boer, Ryszard Szpadt: Life cycle assessment of the waste management system in the city of Wroclaw (pp. 39–44)
Jan Perkowski, Paweł Wronski, Jacek Goralski, Magdalena Szadkowska-Nicze: Adsorption of sodium dodecylbenzenesulfonate (SDBS) onto silica gel from aqueous solutions (pp. 45–50)


 

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz