PZITS Oddział Dolnośląski

 

 
Ochrona Środowiska 1/2017


OCHRONA ŚRODOWISKA 2017, VOL. 39, NR 1

SPIS TREŚCI (CONTENTS)

Elżbieta Bezak-Mazur, Wiesław Surga, Dagmara Adamczyk: Badania skuteczności usuwania wybranych barwników ze ścieków farbiarskich na węglu aktywnym regenerowanym reagentem Fentona (Efficacy testing of selected dye removal from textile effluents by active carbon regenerated with Fenton’s reagent) (3–9)


Łukasz Pietruszyński, Marta Budzisz, Roman Cieśliński: Ocena jakości wody w zbiornikach młodoglacjalnych oraz ich znaczenie w ekosystemie wodnym wybranej zlewni Pojezierza Kaszubskiego (Water quality assessment of moraine ponds and their role in water ecosystem of selected catchment area of the Kashubian lake district) (11–22)


Agnieszka Brzezińska: Ocena wpływu regulacji krawędzi przelewów burzowych na możliwość ograniczenia ilości ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych – studium przypadku (Impact assessment of combined sewer overflows regulation on sewage volume discharged into surface waters – a case study) (23–31)


Andrzej Jucherski, Maria Nastawny, Andrzej Walczowski, Krzysztof Jóźwiakowski, Magdalena Gajewska: Badania przydatności alkalicznych materiałów filtracyjnych do usuwania fosforanów z biologicznie oczyszczonych ścieków bytowych (Suitability studies of alkaline filtration materials for phosphates removal from biologically treated domestic sewage) (33–38)


Agnieszka Skawińska, Beata Micek, Joanna Hrabak: Ocena wartości opałowej oraz zawartości chloru i siarki w wybranych odpadach w aspekcie ich energetycznego wykorzystania (Evaluation of net calorific value and chlorine and sulfur content of selected waste in terms of its energetic utilization) (39–43)


Marek Kalenik: Badania modelowe strumienia objętości piasku i wody w podnośniku powietrznym (Model studies of sand and water flow rate in an air lift pump) (45–52)


Agnieszka Włodyka-Bergier, Tomasz Bergier, Wioleta Zając: Ocena możliwości stosowania promieniowania nadfioletowego w uzdatnianiu wody basenowej – studium przypadku (Assessment of applicability of UV irradiation in swimming pool water treatment – a case study) (53–56)

 

 
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz